در ستایش موسیقینویسنده ی غول،آلبرت مورای، که برای خودش خیلی چیزهاست ازجمله رفیق من وتاریخدان موسیقی جاز،به من گفت که در دوره ی برده داری-دوره ی قساوتی که هرگز از زیر فشار آن خلاص نمی شویم-نسبت خودکشی میان برده دارها خیلی بیشتر از برده ها بوده است
مورای می گوید به نظر او دلیلش این است که برده ها برای مقابله باافسردگی راهی داشتند که برده دارها نداشتند:آن ها با نواختن وخواندن بلوز میتوانستند"عموخودکشی"را چخ کنند او چیز دیگری هم می گوید که به نظر من صحیح است.می گوید بلوز نمی تواند افسردگی را از کل خانه پاک کند اما می تواند آن را هل بدهد به گوشه های اتاقی که در آن می نوازند.پس لطفا حواستان باشد.

کورت ونه گات.مرد بی وطن ترجمه ی حسین شهرابی ص71

/ 0 نظر / 42 بازدید