زندگی نامه ی خاکستری مرگ(در ستایش زندگی که مرگ را معنا داد)

- مرگ زندگی، به معنای آغاززندگی مرگ نیست.چرا که مردن زندگی همراه است با مردن مرگ.وقتی زندگی ای نباشد، مرگی هم نیست.

- زندگی زندگی اما،یعنی زندگی مرگ.یعنی این زندگی ست که مرگ را زنده نگاه می دارد.هم از این روست که زندگی را بسی بیشتر از مرگ پاس می دارم.

*

زندگی،یک عمراست اما مرگ یک لحظه.. .پس آشکار است که ارزش کدامیک بیشتراست؟ (پس کودکی را کشتن چه جنایتی ست)  هم از این روست که زندگی را بسی بیشتر از مرگ دوست می دارم.

*

زندگی نامه ی مرگ.نویسنده: زندگی.هم از این روست که تئوری مرگ مولف را دوست نمی دارم!!!

*

سال ها منتظردیدن مرگ بود.زمانش رسیدومرد.اما حیف که مرگ راندید.

*

    مرگ عینهو خدمت سربازیه تا چشم رو هم بزاری تموم شده!!!

     *

     مردم از بس که زندگی کردم!

    *

    تجربه،نامی ست که بر اشتباهات مان وتقدیر نامی ست که بر مصائب خود می نهیم

     *

    - زنده تر از مرگ کیست امروز؟

    - زندگی

     *

 

/ 0 نظر / 14 بازدید