خرگوش ها در بزرگراه

آدم هایی هستند که می میرند
آدم هایی هم هستند که می میرند
آن ها که می میرند،از آن هایی که می میرند می ترسند
آن هایی که می میرند،
گاهی نگاه شان به عکس آن ها که مرده است می افتد
عکس ها اما نمی میرند
آن ها فقط خوب آتش می گیرند،
یا آتش می زنند برتن مردگانی که به آن ها خیره شده اند
عکس ها می ترسند عکس ها می ترسانند
ترس ها عکس می شوند ترس ها می میرانند
در ترس،آدم هایی هستند که می میرند
از ترس،آدم هایی هستند که می میرند
با ترس،آدم هایی هستند که هرروز می میرند
با ترس،آدم هایی هستند که روز بعد زنده می شوند تا بترسند تا بمیرند

من اما می ترسم که از دیدن عکسی بترسم و...بمیرم

/ 0 نظر / 35 بازدید