دوتفاوت و شباهت...

خداوند می تواند از هیچ ، جهانی را بیآفریند؛

زن می تواند با هیچ ،جهانی را به آشوب بکشاند...

/ 3 نظر / 13 بازدید
سیما بازیار

فک کنم مشکل از هیچه...[چشمک]

سیما بازیار

ا....سانسور؟[خنده]

دریا

[نیشخند]جناب نظر لطفتونه[چشمک]