و قاف ، حرف  آخرعشق  است

 آن جا که نام کوچک من

آغاز می شود

[قيصرامين پور]

مشکل قيصر که حل شد فکری به حال عبدالحسين کنيد.

و عين حرف اول عشق است

آن جا که نام گنده ی من

 آغاز می شود.

***

مرگ بر شعار. يعنی مرگ برهمين جمله. يعنی مرگ بر مرگ بر شعار. يعنی زنده باد شعار. يعنی اقتدار اپيمندس کرتی.

***

فوتبال.گلادياتوريسم متمدن ها.

***

هميشه اسهال می گرفتيم.اين بار يبوست.سهم ما از جهان.

***

هستی بازمان گره می خورد وبلعکس.

***

کافی نيست،يعنی کافی هست اما کافی نيست.

***

- در ادبيات حق وجود ندارد

- حق داری

***

- ذهن شکاکی داری

- شک دارم

***

شما را فردای تان خبری نيست.مارا از ديروزمان.

***

آرزوها خاطره های آينده اند.تجلی ی خاطره های گذشته در آينده.

 

***

حسين دربهشت قهرمان است هم چنان که يزيد در جهنم.نکند عراق هم يک حسين فهميده داشت.

***

چنين گفت نيچه.

***

بميرد می؟سر ساقی سلامت.

***

اصلاح طلبان امروز ديروز کجا بودند.متاسفانه قانون عطف به ما سبق نمی شود.

***

مقتدرانه فکر می کنم آزادی ی فرزندان ام يعنی لجام گسيخته شدن آن ها.وسرانجام اقتدار آنان بر من فائق می آيد. 

***

هی دوست غربی ی من! تو پول نمی دهی و طلب کاری. ما پول می دهيم و بده کاريم.

***

روز بعد از  ازدواج نشستيم و فيلم آن را نگاه کرديم.هنوز هيچ نشده....!!!

***

درنگاه اسطوره ای،بی معنا بودن، بی معناست.اقتدارتناقض.آه اپيمندس.

***

- اگراخلاق باشدزنا هم نيست واگر زنا نباشد سنگ ساری وجود ندارد.اقتداراخلاق.

- اگر سنگ اندازی نباشد،سنگ ساری هم نيست.همان اقتداراخلاق اما وارونه.

***

کسی را می شناسيد که خودکشی اش دوساعت به طول بی انجامد؟

***

لال باشی و دست ات شکسته باشد.

***

تنهايی هستی آينه هستی .آن قدر ديده ام ات که نديدن داری.

***

هرلاستيکی که می خواين بخرين اما...

فقط دنا نخرين يعنی فقط دنا بخرين.هم چين انظر الی ما قال هم نيست.

***

تقديررخش تنها با رستم رقم می خورد نه باکس ديگری...وبلعکس. عکس آن مهم تر است.چه کيفی دارد وارونه نويسی.

***

اين جورياس... ای والله و استغفرالله.

*** 

/ 0 نظر / 20 بازدید