روياهای خاکستری

به: دختران دشت شاملو وعروس اوجی

۱-

هی کودکان رقص دربرابر آتش !

باتاجی ازشکوفه گيلاس،

                          برگيسوانتان

درچشم های شعله ور ازشادی شما،

  - تصويری ازقبيله آتش پرست ها - ،

رويای پرشکوه کدامين

                   جشن عروسی است؟

۲-

هی دختران صحرا ـ باگيسوان وحشی ـ !

باخودکه می بريد سبدهای سيب را،

ازلا به لای سينه های عرق کرده تان هنوز

رويای شاه زاده  و اسب سپيد يال ،

             رازی ست شعله ور

۳-

آه ای زنان کوزه بردوش !

گيسو بريدگان فراموش !

ازچشمه های دورکه می آييد،

بادرختان بی شکوفه که می پرسند:

 مردانتان کجای جهان اند

کوپاسخ شما؟

(( مردان ما درآن طرف فصل های دور

با شمشميرهای شعله ور واسبان سیاه يال

درچشم های وحشی شان ،

ـ تصويری از قبيله آتش پرست ها ـ  ،

رويای فتح دخترکان سبدبه دست))

۴-

يک کلبه درمحاصره برف

تنها نشسته پيرزنی خاموش

                 ـ در برابرخاکستر ـ

                  رويای او

                             ـ شکوفه گيلاس ـ

 

                        ***

 - داستان اين فيلم ، واقعی ست.

ـ برخی تخيل ها قائم به ذات نيستند و از واقعيت سرچشمه می گيرند.

ـ برخی تخيل ها قائم به ذات اند. واقعيت خود را بر واقعيت تحميل

می کنند.

ـ شخصيت های اين فيلم هيچ کدام واقعی نيستند.

 [گفت وگوی صميمانه دو آدم موافق با يک مسئله]

                       ***

آرزوی ساختن يه فيلمو دارم.مخملباف دوماد نمی خواد؟

                         ***

 -  روزی که زن شدم.

- معمولا شب زن می شوند.

                      ***

برای نقدفيلم برکت که توش يه کلمه حرف

نمی زنن رفتن يه زبان شناس آوردن.مجيدموقعی.

                                   ***

- می رود

- برود که بر نگردد

- رفت که اومدی

- رفتی وبرنگشتی (پگاه آهنگرانی) 

ـ نرفته اش رو هم داريم

ـ نرفته بود نمی اومدی.

ـ نرفت و اومدی

                 ***

 

/ 0 نظر / 8 بازدید