حدیث زوال است این عزیز حدیث زوال...

تو چند می ارزی اسپرم کوچولو؟
-من دست سازم چیزی نمی ارزم.تقدیرم اینه که توی چاه فاضلاب زندگی کنم...

*

سنجشِ خردِ داف
اگه فیلسوف بشم یه کتاب می نویسم به اسم: سنجش داف.بعدش یه مقدمه روش می نویسم به سبک کلمات میرشمس الدین ادیب سلطانی.مثل: ترادافندگی میمیانه ها دافولوژی کفشهای ترانسدال شاسیّانگی مباسنیّت پروتوزایی
بعدش بقیه ی کتاب رو سفید می زارم!

*

هر زنی یه خانم هویشام ِ درون داره که حواسش نیس که هر مردی ممکنه یه زوربای درون داشته باشه...!

*

کجا داری میری این وقت شب؟بودی حالا...یه بغضی بود با هم می شکستیمش...

*

زیر بنای توسعه، در تغییر در پسوند ...شون به ...مون است.

*

داری پیر می شی و خیر نداری...

دیگه پیر شدی و...

*

با راننده هه دعوام شده بود از اعماق جونم فریاد می کشیدم:

یو اسهول   بسترد    کاکساکر    سان آف بیچ   مادرفاکر    اس لیکر ...
هیکلش دوبرابر من بود اما فقط بلد بود هی پشت سر هم بگه:

آیم مد آیم مد آیم مد آیم مد

اونجا بود که به قدرت زبان پی بردم

*

در راستای نیمه ی خالی یا شایدم پر لیوان:

امید، تنها یه ناامیده که نا نداره!

*

خیلی تلخه که حسّ کنی که حسّ پشیمانی ِ کسی دیگه هستی...

*

هر کی یارش خوشگله، قربون دسّاش بیزعمت، بده دسّ ما یه دوری باهاش بزنیم شاید خدا مارم به بهشت راه داد...

/ 0 نظر / 48 بازدید