اصل زندگی من دقیقا با کپی اش مطابقت داره!

-کپی برابر اصل-

-اصلا هم این جوری نیس.اگه برابر بود جرات داشتی بگی اصل برابر کپی؟

*

-اگه جرات داری بگو نه

-نه نمی گم نه !

*

- بخواب وزندگی کن

-مال من زندگی میگه بخواب تا بکنم

*

9/9/99 در کجا خواهیم بود.نوستالوژی آینده...

*

-دایی جون من تا دوماه دیگه بر می گردم سعی کن تا اون موقع اصلا بزرگ نشی ها. باشه؟

-دایی جون بگلد یه دالو پیداکن بخولم همیشه همین قد بمونم .باشه؟

*

آخدا دویست تومن انداختم توی امامزاده.یادت باشه بعدا باهم حساب کنیم.

(این امازاده هنوز مارو ول نکرده ها)

*

- یه بسته ترامادول لطفا

- واسه چی می خواین؟

- شما وقتی یکی میاد کاندوم بخره ازش می پرسین واسه چی؟ خوب این هم معلومه که واسه چیه!

*

جهان چه شکلی بود اگر آدم وحوا به شکل حیوان آفریده می شدند.

*

معنا شناسی انواع بوق:

سلام.بروکنار.بیابالا.خفه شو.چاکریم.یابو.کی گواهی نامه به تو داده.جوووون.حیوون.مگه نمی بینی فقط من توی دنیا رانندگی بلدم.جیگرتو!

*

چه بگی وقتی که دوستت کمربندایمنی بستن ات رو توهینی به رانندگی اش تلقی کنه.

*

- عوضی!

- عوضی تویی که همه ی مشخصات عوضی ها رو می دونی پس می دونی عوضی بودن چیه پس به من میگی عوضی مرتیکه ی عوضی!

_ آره اگه نمی دونستم که بهت نمی گفتم عوضی! عوضی تویی که به من که به تو می گم عوضی میگی مرتیکه ی عوضی!

/ 2 نظر / 10 بازدید
آیلین

چی چی میگه این یارو بی انتها ؟؟[قهقهه] دلش خوشه ها ؟ البته نیاز داشتی ارشاد شی . خواسته ارشادت کنه. حالا ارشاد شدی ؟ اگه نشدی بگم برگرده ها ؟ [قهقهه]

آیلین

یه سلام مجدد برای امروز : 29 مهر . جمعه ... برایم همیشه محترم و عزیزی حسین خوب من.... [قلب]