حالی درون پرده بسی فتنه می رود یا حکایت مجسمه ربایی در تهران

کوندرا در بار هستی اشاره به ماجرای سگ کشی ای می کند که پیش از جریان حذف فیزیکی مخالفان در چکسلواکی اتفاق افتاد.اخبار مجسمه دزدی که در تهران پیچیده به یادم اورد که مجسمه ی مادر وفرزند در میدان صنعت شهرک غرب نیز چند روزی ست که سرجایش نیست.آشکار است که این تنها یک سرقت معمولی نیست .حذف مجسمه ها از میادین شهریعنی حذف حافظه ی مردم. وحذف حافظه همیشه مقدمه ی کاری دیگر است.به راستی چه اتفاقاتی در پیش روست؟

 

/ 0 نظر / 6 بازدید