عيسی به اوگفت:يهودا چگونه راضی شدی به بوسه ای به مسيح خيانت کنی.

انجيل لوقا.آيه ی ۲۸.

تادوردست

شيهه ی باد و

ناله های خروس.

درپی خدايان خفته در آسمان،

مسيحای بی صليب

درود وبدرود...

 *

تا آخرزمين

اعجازابليس

شيون باد و

شروه های کلاغ

درپی انسان بی پاسخ،

يهودای بی شکيب

درود بر بدرود.

يه شب، توهم زده  شده بودم،می خواستم خودمو بکشم.نکشتم.جاش اين مثلا شعرو گفتم. يک شنبه ۱۶/۱۱/۷۹  ساعت۱:۳۰  صبح.

***

تنها شماره تلفنی که دردفترچه تلفن مانيست،شماره ی خود ماست.

***

عيب بزرگ مغازه های ساعت فروشی اين است که آدم آن جاها هيچ وقت نمی فهمدکه ساعت چند است.

***

 - يعنی،يعنی چی؟

- يعنی،يعنی يعنی.

***

دريغاکه فقر/چه به آسانی/احتضارفضيلت است.

ودريغاکه فقر/چه به آسانی/بهانه ای /برای احتضارفضيلت است

***

- واقعيت يعنی چی؟

- يعنی اون چيزی که همه می گن

- يعنی،واقعيت يعنی چيزی که هست وحقيقت يعنی چيزی که بايدباشد؟

- به عبارت بهتر حقيقت يعنی چيزی که نيست.

- اما اگر چيزی که بايدباشد،باشدچی؟

- دقيقا. اين جاست که حقيقت ميشه واقعيت.

- پس حقيقت يعنی چی؟

- احتمالا حقيقت نسبت يک چيزديگر حقيقت است.

- يعنی حقيقت نسبی يه؟

ـ .....

ـ ....

[وجوداين نقطه ها بدين معنی ست که دوشخص گفتگوکننده پس ازعدم توفيق درشناسايی حقيقت، خوکشی کرده شايد درجهانی ديگر به اين بحث ادامه دهند.خداوند ان شاءالله روح آنان راباسقراط محشورفرماياد]]

***

- به نظرتوباهرگونه استبداد وديکتاتوری چگونه بايدمبارزه کرد؟؟؟

ـ به وسيله مبارزه بادستورزبان.

ـ !!!!؟؟؟

ـ ازکجابايد آغاز کرد.از همين جمله ی شما. هر خودقيدی فراگيراست.ساختار

جمله ی شماخودمستبدانه است.

ـ ساختاراين جمله،خودمستبدانه است.يعنی تجلی استبدادذهنی من دردستور زبان من.

[بخشی ازپرونده ی دونويسنده متوفی!!! موجوددرک گ ب کشوری خيالي]

***

پست مدرنيسم.هم چنان پراقتداردرعرصه ی نظريه پردازی.

***

سفر من الحق الی الحق.يعنی اگرکسی به خدارسيد،اجازه ی برگشت به سمت مردم راندارد؟. من عرف نفسه فقط عرف ربه ولاعرف الانسانه والنفسه؟

***

- به خاطر اين ، عمرانسان های معمولی کم بوده است؟

- بله به همين خاطر،عمرانسان های اساطيری طولانی بوده است

***

هم چنان که حق دارم رای بدهم بايد حق داشته باشم که آن راپس بگيرم.

***

آيدا درآينه. آيدا دارد خودش را درآينه می بيند.اين چه ربطی به تو دارد شاعر؟

***

اقتداروتقدس طنز در سياست وادبيات را چه کسی زيرپرسش می برد؟

***

((بايدازهست برنمی خيزد)) يعنی بايد ((بايدازهست برنمی خيزد)). يعنی نبايدبايدازهست برخيزد.هربايدی يعنی نبايدوبلعکس.

***

کاريشعراتور

***

بايدگفته شودسکوت سرشارازناگفتنی هاست تا اهميت سکوت مشخص شود.

***

توی آسياب هم می توان مو راسپيدکرد.جلال آل احمد

***

منتقدبدخط خيلی بدبخته.

***

خواب ديدم مرا درکتاب خانه شلاق می زنند.

***

با لب ولوچه ی آويزان يعنی چه گونه؟؟؟

اين راخانم استادادبيات مان ازدانشجويی پرسيد.پس ازتوضيحات،عده ای امتحان کردند.

***

مجری تلويزيون،رويش به طرف ما بود[البته به زعم خودش]اما رويش به مانبود[به زعم ما] . سوءتفاهمی که با اشاره ای برطرف می شود.حق بامابوده است.

***

۱۱ سپتامبرعطسه می کند،افغانستان وعراق[جهان] سرما می خورند.

پارسی راپاس بداريم.نگوييم ۱۱ سپتامبر.بگوييم ۲۰ شهريور.

***

کتاب تقويت حافظه روخوندم.اما يادم نيس توش چی نوشته بود.

***

جمله ای جالب درمباحث . سوال شما را با يک سوال ديگر جواب می دهم.

سوال - جواب

***

ادبيات مساوی.

توهم توطئه     توهم توهم توطئه

***

سالن سينما.همه رو به پرده.برپرده چيزی نيست.روی سن يک تلويزيون روشن است.

***

جورج بوش:ما ازشيوه ی زندگی آمريکايی دست برنمی داريم.

سنت مدرنيسم.

***

ابتذالی ست درمبارزه باابتذال تان.

***

/ 0 نظر / 11 بازدید