برگل تشنه آب پاشيدم

خلوت سوسماربرهم خورد.

***

ادبيات اقتدارطلب چپ و راست درايران:حماسه ی دوم خرداد.حماسه ی  سوم خرداد.

***

خبری کوتاه در روزنامه ای محلی:قتل منتقدسپهری به دست طرفداران سپهری.

[اين داستان واقعی خواهدشد]

***

عجيب مرثيه ی خنده آوری  !!!!  قهرمان شکنان را باش که پس  از مرگ به قهرمان قهرمان شکنی تبديل می شوند.اساطيرضداسطوره.تجربه به من می گويدکه شکستن اقتداراين قهرمان شکنان بسی سخت تر از شکستن اقتدار قهرمانان است.تعصب مدرن ياتجلی ی تعصب سنتی درقالبی مدرن.طرفداران،همان اعتقادی رابه که ناموس ومذهب شان دارند،به همين افرادنيز دارند.

***

سرگروهبان ناشی دستورمی داد:به چپ چپ!!!.  ما به راست می پيچيديم.زيرا چپ او راست ما بود.او زودمتوجه شد که چپ او چپ مانيست راست ماست.ورنگ زرد به خودی خودزردنيست چرکه اگرنورسياه برآن بتابد رنگ ديگری می يابدوزمان برای افرادعجول زودوبرای منتظرديرمی گذرد.ومفاهيم تابع شرايط اند هم چنان که حقيقت تابع قدرت.او بعدها به آسايش گاه روانی ها ارسال شد.

***

آرمان های عظيم ما.بادکنک های زيبا ورويايی.

***

گوش کن مرد اسطوره ای چه می گويد:

غريزه جنسی،خوردن وآشاميدن ابعادحيوانی ی انسان اند.

هی مرد!!! مرد اساطيری!!! اساطيری بينديش.تو به واسطه ی غريزه نخست پديد آمده ای و فرزندان ات ادامه ی ابعادحيوانی ی تو اند.تو به واسطه ی بعد حيوانی دوم به حيات خويش ادامه می دهی.وجدوادامه وجود تو وابسته ی اين دو بعد است.

يا در اين کار،نفس اين دوچيز رابجوی يا اين که  ارزش های آ نرا ازنوبساز تو هميشه با ابعاد خود زندگی می کنی.

***

اقتدارشکنی در گفت وگو.من با طرف مقابل ام هم رای می شوم تا خودم را محکوم کنم

***

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
نورا

سلام-- وبلاگ جالبی داری، تبريک ميگم، واقعا حظ کردم،بدرود