چه سال هاست که مرده ست لحظه ی دیدار!

- ببخشین این جا جای کسیه؟
-عاره عزیزم جای کسیه که هیچ وقت نمیاد!
-خوب پس ...یعنی می تونم بشینم؟
-نه اون جا نشین. من بلند می شم شما بیا جای من بشین...

/ 4 نظر / 44 بازدید
این هم بماند ............

او اگه می خواست بیاد تا حالا اومده بود اما معلومه که چه بودنش و چه نبودنش!!!!!!!! باعث آزاره

این هم بماند ............

این هم بماند ........... این هم بماند .............. این هم بماند ................... ین هم بماند ...................... این هم بماند...........................

مریم

چقد خووب بود !!!