شفتلهوس(یعنی یه چیز معلوم مجهول مثل زندگی)

چیزی که دنبالشی اینجا پیداش نمی کنی

 

قرارهایی دربازخوانی تاریخ عشق:

۲

((-تف تو روت تو توی حجله من چیکارداری؟))

تف که می کنی ازمتن می پرد بیرون

و من که عاشقتم،  ـ قربونتم یه تف دیگه... ـ

وهرچه که ازدوست می رسد،نیکوست،سفت می چسبد به صورتم

ومن به قصدتبرک به چهره می کشمش

ـ بنا به حق شب اول، قرارمان فردا توی همین شعر/کنارصلیب

ـ فعلا تا فردا برو گم شو که اگه بابا بیاد می دونی که چی کارت می کنه...

ـ من که گناهی نکرده ام.فقط به یمن بخت بدم عاشق دخترپادشاه شده ام و قرار است که فردا داماد پادشاه شوم.اما به حق جاودانه شب اول قرار است که امشب دخت پادشاه نصیب  خود پادشاه شود.

۳

 قرارنیست کسی ازدقیقه های اختصاصی امشب عبورکند

این حق اختصاصی هرشاهزاده خوشبخت است 

که هیچ کس از ک... دادنش خبرنداشته باشد

حالا ببخش اگرقرن ها  بعد خری مثل من فضول شما باشد

ـ نخند مگرخرآدم نیست ـ 

۱

بنا به منطق خود این شعر ـ داستان،

ازشاهزاده پرتاب می شوم طرف شهرزاد

قراراست او

مراسم اعدام یک فرشته ـ نه خود را ـ به فردای دیگری برساند.

۱/۵

نگاه کن کلمات ازتو شعله ور شده اند

این چاک سینه واین نیم تاج یاس

بدجورکاردست من و شاه داده است

امشب هزار و یک فرشته خوشبخت

               - منهای یک نفر ـ

                           ادامه لباس سپید تواند

ـ تو درخوابگاه شاه به کدامین نیت ناپاک پاگذاشته ای ؟ ـ

- من هیچ کاره ام تنها به یمن بخت بدم قراراست که تاریخ را همیشه زیرتخت شاهان بنویسم.

۱/۷۵

به امر شاه ـ داماد

              این قصه گو

                      مفتخر به اندازه درازی خود پهن می شود.

ادامه ۵/۱

چرا هزار ویک فرشته خوشبخت؟

چرا که هزارویک فقط به خاطر یک این قدر...

این بحث انحرافی نیست

تنها عدالت است که ایجاب می کند

که سیزده دوازده + یک باشد ـ به نحسی من -

وهفت هم به تقدس تو

ـ پس برای همین خاطر تف من ازمنابع فیض است؟

ـ حتا اگر که حاصل جمع من وتو بیست شود بازهم تو ازشب اول نصیب من نشدی ـ

۴

ـــ آن فرشته منهای یک منم

            باسینه چاک و تاجی ازخار ـــ

۵

من برای نجات آن فرشته منهای یک نیامده ام

تنها قرار بود جای گل وخار راعوض بکنم

تا آن فرشته فردا بخرد آبروی خدا را و

                        ننالد که چرا مرا وا نهاده ای

هی نگهبانان!!!

  این زندانی که قرار است فردا اعدام شود ،درخوابگاه من چه می کند؟

۶

این هزارو یکمین شب است وفردا روز آزادی ست و

 قراراست که فردا شاه ازروی خون من درگذرد

۷

بی اجازه از محضر مبارک شاه،

   درساعت هزار عقربه می ایستد

            شما فریب مرا خوردید

                       این کیست بر صلیب

                                                 منم

                                                        ابلیس

                                                                   (کات)

۸

     مرداد هشتاد

نویسنده : اسکلت : ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم