شفتلهوس(یعنی یه چیز معلوم مجهول مثل زندگی)

چیزی که دنبالشی اینجا پیداش نمی کنی

 

                                       هرگونه کپی، نقل، توارد، اجرا، خودکشی، برداشت آزادوغیرآزاد از این سطور چه بدون ذکرماخذ چه  باذکرماخذ آزاد است.البته اگه نباشه هم باز فرقی به حال ما نمی کنه.

                                                                                      *

                                                 فریادمرگ بر آمریکا نیمه شب ازداخل مینی بوسی مملوازخواهران استکبارستیزکه درتشییع عروس و داماد به سمت حجله شرکت می کردند(بعضی چیزهای سوررئال واقعا ً رئال هستندوبالعلکسش که خیلی مهمتره. مثل همین داستان واقعی).

                                                                                      *

 

                                                                     خوشبخت مردی که زنی دوستش داردونمی داند

                                                                                        *

 

                                                                    - علامت هاجملات رادر حبس خویش کشیده اند.فکرش را بکن  همین علامت کوچک با جمله ی به این هوا درازی چه رفتارمفتضحانه ای دارد.جمله ی با آن بلندی به راحتی با این علامت کوچک به بازی گرفته  می شود.جمله مقهورعلامت می شود.چیزهای کوچک علیه چیزهای بزرگ به مبارزه برخاسته اند.کوچک ها زیبا می شوند.دموکراسی برقرارمی شود.

                                                                                     -    نه این دموکراسی نیست.اجزاءکه خود زمانی مقهورکل ها بودندآنان راتحت استبدادخود درآورده اند.این آغازتوتالیتریسمِ برعکس است.

                                                                                        *

 

                                                                                        این یه موفقیت بزرگه.

                                                                                        امروزتصمیم گرفتم بنویسم و.....نوشتم

                                                                  (اعتراف صادقانه به شکست)

                                                                                      *

 

                                                                                       حضورمی یابدآفرینش.نیستی هست یا که نیست؟ازاین هست یاکه نیست چیزی هست می شود کلام می شود رودخانه می شود ودرجهان جریان می یابد.

                                                                                          برخی دریایندوماباید به آنها برسیم وبرخی رودخانه اند  وبه ما می رسندوبه هم می رسیم ودریا می شویم وبه ما می رسند.

                                                                                      پرسش:دریابودن بهتراست یارودخانه بودن؟

                                                                                       مرداب...مرداب...مرداب...

                                                                                        *

 

یک خون آشام رادرمرکزانتقال خون استخدام کردند فردایش ایدز گرفت ومرد.

*

 

تو روبروی آینه من روبروی تو

پیراهن برهنگی ات سخت شعله ور

کجاست مرد  یا  زنی

که عاشقانه تماشای ما کند.

*

 

اگه آدما دوتا بودن

نصف تو مال من میشد

نصف دیگه ات هم مال من

 

*

برادر.برار.اخوی.داداش.داش.داشی.کاکا.کاک.کاکو.کوکا.کا..... . پسرخاله.

*

 

همچین میگه بچه ی حلال زاده به داییش میره!!!

آخه حرومزاده!  دایی که شوهر ننه نیس.

 

*

از من رمقی به سعی ساقی ماندست    وزصحبت خلق بی وفاقی ماندست

ازباده ی نوشین قدحی بیش نماند         ازعمرندانم که چه باقی ماندست.

تصحیح مضحک یک رباعی به شیوه ی قدمای معاصر.

*

 

رؤیا تنها درواقعیت رؤیاست( زیباست) .

*

 

آخرش که چی؟ آخرش که چی؟

 

آخرش که چی؟ آخرش که چی؟

 

آخرش که چی؟ آخرش که چی؟

*

 

با نخ دندان جرم های مسواکم راتمیز کردم.

*

 

زورمرگ به جسمم نرسید روحم راکشت.

*

 

مرده باد هرکه بگوید مرده باد مرگ.

*

 

- نثر، تماشای یک چشم انداز در روز روشن است.

- شعر، تماشای همان چشم انداز است در مه

*

 

تخم مرغ دزد، شتردزد می شود.  مورچه کش، شاعر.

*

 

مهدی سهیلی حق دارد کتاب چاپ کند من نیز حق دارم آن را نخوانم

*

 

قاچی از ماه راخوردم و زیرنورمهتابی نشستم.

روی سطرهای شعرتازه ام خسوف شد.

*

 

آن قدر باد راسرودم که عاقبت ترکیدم.

*

 

روایت اول: دلم برای پسرواکسی سوخت.دمپایی ام را واکس زد.

 

روایت دوم: دل پسرواکسی  برایم سوخت دمپایی ام را واکس زد.

*

 

روی تی شرت یه هیجده ساله عکس چه گوارا بود پرسیدم این کیه؟   گفت نمی دونم یا ابی یه

یا داریوش!

*

 

آن قدربه تونزدیکم

که تو دردوردست من.

آن قدر که تو یا من به دروغ

دوستت دارم گفتیم و

من کور شدم

*

 

بارانی آمدو

اشیاء خسته ازکلمات شکسته پاک شدند

من مانده بودم وتو

باز بارانی آمد  و...

*

 

گل به آیینه هدیه می دادم

دستی از آینه برون آمد

خنجری را به سینه ام بخشید.

(نامردی یه شیوه ی سوررئالیستی)

*

 

مرهمی بود زمان به سال صفر

آنک قصه آغاز شد

آنک تنهایی ودرد

مردهمچون کودکی گریست

هم چون پلنگی در نیمه شب نعره کشید

اسبش را زین کردودل کند وگریخت

مرهمی بودزمان به سال صفر

نگاه کن زمان در گذر است

مرهمی بودزمان به سال صفر

باید به زمان دیگری اندیشید.

(شعرمتن سریال لبه تاریکی)

*

من شاعر- منتقدِ دیگرانٍ خودم هستم.

*

جهان

جایی که نان گرسنه شدوآب تشنه زیست.

*

 

یه چن تاعوام کالانعامیسم ازمرحوم کتاب کوچه:

ملاپیناس:خسیس    ملانتربوق:ژولیده     عشوه ترکی(همان ایراد...س ترکی خودمانی):نازبیجانازخرکی.

شیخ کش:زن زیبا        کالیبرگشاد:تنبل        میرزاقشمشم: جلف متکبر       میرزامقوا:بسیارلاغر

*

 

پشت یه تانکرنفتی نوشته بودن:

ELTEMASE 2AA

*

 

وقت اگرطلا نباشدحلبی که هست.

*

 

مردی درباران باغچه اش راآب می داد.

*

 

به خوابم آمده ای

درخواب من خواب می بینی

*

 

می شه تاشی؟ نه کاکا نمیشه تاشی البته تاکی باشی

اقتدارلهجه ی حاشیه.

*

 

مال دیگرون  اوباشن مال ما تماشاگرنما.

*

 

خداچیزی راآفریدکه علیه او عصیان کرد:انسان

انسان چیزی راآفرید که علیه اوطغیان کرد:ماشین

ماشین انتقام خداوند است از انسان

پس از تحریر:ماشین چه چیزی رامی آفریندکه علیه اوطغیان کند؟

پیش ازتحریر:

خداوند فرزندعصیانگرکیست؟

*

 

دو روح دریک بدن یا یک روح در دو بدن؟

*

 

ساعت چنده؟

                                          - هشت وپنجاه وپنج دقیقه

                                - نه پنج دقیقه کم

                                 - نه وپنج دقیقه کم

                                - پنج دقیقه به نه

                                           - نه!!! (ایرانی ها می گویند)

*

 

                                         نویسندگی یعنی نوشتن چیزی را یا با چیزی نوشتن. شعرنوشتن. خط نوشتن مشق نوشتن.نامه ی عاشقانه نوشتن. نامه ی اداری    وصیت نامه ....نقاشی نیز حتا نوعی نوشتن است  پس من نویسنده ام  من نوشتن را می نویسم

                                       اشتباه:   نوشتنِ نوشتن یعنی نوشتنِ چیزی یعنی نوشتنِ نوشتن

                                       پس من نویسنده نیستم نویسا نویسته  نویسان نویسار نوستار نویستنده نوسته نویسه ...

یکی از اینهایم.

*

 

                                          بی ربط ترین جمله در مکالمات روزمره:سلام برسانید.

می رسانیم؟؟؟

*

 

خوانش جاهلی از سینما:

                                                       پهلوی:جاهل ها به کافه می رفتند.

                                                     اسلامی: جاهل ها تعزیه اجرا می کنند

 

*

 

خوانش جهان از خواننده به خواننده فرق می کند.حتادریک خواننده نیزباتوجه به وضعیت روانی او درزمان های متفاوت متفاوت است.

خوانش یک ملت ازتاریخ خودودنیای اطراف خودنیزباتوجه به وضعیت سیاسی اجتماعی فرهنگی.... آن فرق می کند.

پهلوی:سال کورش

اسلامی: سال امام علی

وضعیت سیاسی یک کشوروتفکر ایدئولوژیک حاکم برآن رژیم برخوانش آن رژیم ازتاریخ ومتن ها تاثیرمی گذارد.

عملیات آمریکا درافغانستان آناکوندا نام می گیردو مال ایران هم والفجروفتح المبین وغیره...

*

 

فاکنرگوربه گورشده.

*

 

خاطرات محترم یک دستشویی عمومی.

خاطرات غیرمحترم یک دیوارمخروبه.

*

 

هرکتابی هویت خاص خودش راپیدا می کندونه هویت نویسنده را

(نمی دونم این جمله مال خودمه یایکی دیگه)

*

 

گزاره:معنا وجودندارد.

نتیجه:بی معنایی وجود دارد.

(بازم نمی دونم این جمله مال خودمه یایکی دیگه)

*

 

فرهنگ فلسفی عبورومرور

پیاده:کلبیون   پیادگان:مشائیون  ارابه:برده داری    اسب سوار:اشرافیت مرتجع     کالسکه:مرحله پیشرفته ی اشرافیت مرتجع     قطار: امپریالیسم.آخرین مرحله ی سرمایه داری(البته تازمان لنین.ومبرهن است که ازنظرلنین  ودیگرکمونیست ها حال جاودانه بود)(جمله ی معترضه ی مسبوق الذکر: دیروزهاحال جاودانه نبود...)

اتوبوس شرکت واحد:دموکراسی پوپولیستی.     مترو:دموکراسی نیمه الیتی   تاکسی:خرده بورژوازی

تاکسی تلفنی:مرحله ی بعدی وپیشرفته ترِ خرده بورژوازی   هواپیمای شخصی:بورژوازی مطلق

فضاپیمای شخصی:اِند آرزوها تا فعلاً     وتافعلاً که معلوم شده است که حال جاودانه نیست.

*

 

به جهنم که رسیدی به من زنگ بزن

*

 

درختی درآسمان افتاد

 

رویید  و

 

دانه شد

 

*

 

- تصورکن قیافه ی ترزا وتوما را هنگام مطالعه ی بارهستی   می خندند یاگریه می کنند؟

- پوزخندمی زنند.

*

 

- دیروزمغزمن فلج شده بود.هرجا که می رفتم هرکار که می کردم چیزی یانکته ای رافراموش می کردم.شب می خواستم فراموشی هایم را به خاطربیاورم.تابخندم.اما نمی توانستم.

- پس فراموشی مطلق یعنی  فراموشی ِ فراموشی

- هم چنان که پیشترهاگفته ام:سخت نابرابراست جدال انسان بافراموشی

*

 

پاشو بنشین!!!

*

 

مردی درحال آوازخواندن درمیان سبزه ها.چندالاغ در حال ریسه رفتن.

*

 

مراسم اعدام.اسلحه ی خراب یک سرباز.اعدامی درحال تعمیراسلحه ی او

*

 

- چه چیزها که یادمان آمده درموردچیزهایی که یادمان رفته وچه چیزها که یادمان رفته

- چه چیزها که به یادمان نیامده درموردچیزهایی که ازیادمان رفته یا به یادمان آمده

- نیامده یعنی هم آمده هم نیامده

- آره... چه جاهایی که نرفتم یعنی چه جاهایی که رفتم.

*

 

گفتگو یعنی رفتاردوانسان یا بیشتر با زبان در شرایطی مساوی.                                                  

1-رفتار2 لال یابیشتربه وسیله ی حرکات دست وچهره  نیزدرزمره رفتارانسان بازبان تلقی می شود.چرا که هریک ازاین حرکات خودبه مدلولی زبانی اشاره دارد

2- رفتاریک کربایک لال وبیشترنیزبازدرزمره ی گفتگوقرارمی گیرد(سخت ترین نوع گفتگو. به ویژه زمانی که موضوع بحث درموردتاثیرفلسفه ی هگل برنحوه ی پختن آب دوغ خیار درکره ی مریخ باشد والبته اگرگفتگودرموردناثیرلوکاچ برفوکوباشد حضوریک مترجم کورنیزدراین  گفتگوی صمیمیِ چندساله لازم به نظر می رسد)

3- شرایط مساوی یعنی عکس این قضیه:گفتگوی اینشتین باچارلی چاپلین درموردتاثیرفرمالیسم روسی برروندتهیه ی سوسیس بندری

4- شرایطمساوی یعنی گفتگوی دونفردرموردنقش مهره ی سربازدربازی شطرنج به شرط آن که یکی ازطرفین بازی ِ شطرنج راحرام نداند.

5- زیرآسمان های جهان.گفتگوی !!!! رامین جهانبگلو با!!!! داریوش شایگان.اسم مصاحبه بهترنبود؟

6- جهان وارونه. پرسش ها بلندترازپاسخ ها هستند.

*

 

ضرب المثل عربی:عقل یونانی ها در روحشان.عقل رومی ها درمغزشان وعقل عرب ها درزبانشان است.عقل ایرانی   هاهم  که معلومه کجاشونه؟   

        

 *

                                    طول زنجیربه طول بردگی است ومتاسفانه به طول آزادی نیز.(براهنی)

*

نویسنده : اسکلت : ٥:٠٤ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۸ امرداد ۱۳۸٤
Comments نظرات () لینک دائم